چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت

رهنمودهایی برای تبدیل کردن تئوری به عمل،

منازعه خشونت آمیز جوامع را دچار آشوب نموده و اغلب جوامع را دو قطبی می نماید. این امر ساختارهای اجتماعی، به ویژه نقش زنان و مردان و روابط بین آنها را متأثر میسازد. در محیط های شکننده و متأثر از منازعه، فعالین عرصه تامین صلح باید به عوامل و پیامد های جوامع خشونت گرا و از هم گسسته بپردازند. سوق دادن روزافزون مردان جوان به نظامی شدن یکی از این عوامل است و خشونت جنسی گسترده همه افراد جامعه را متأثر می نماید، حتی پس از توقف خشونت. با این حال، هنوز هم تجزیه و تحلیل جنسیتی در پروژه هایی که با هدف جلوگیری یا کاستن از آثار منازعه طراحی میشوند، نادیده گرفته میشود. طراحی فراگیر جنسیت پروژه ها
جهت طرح بهترین رویکردها برای جلوگیری ازبروز منازعات خشونت آمیز و حفظ صلح ضروری است. این مسأله یک امر ثانوی نیست و نباید همانند یک موضوع ثانوی باشد. چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت یک رویکرد ساده، اما بسیار دقیق برای ادغام تحلیل
جنسیتی در طراحی پروژه است.

برای مطالعه این کتاب ، لینک PDF در زیر آمده است:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.